Statut

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów działa w oparciu o Zarządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Warszawa, dnia 3 lipca 2018 r.
Poz. 45
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105) zarządza się, co następuje:

§ 1. Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów utworzonemu zarządzeniem Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 października 1991 r. w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 69, z 2014 r. poz. 13 oraz z 2016 r. poz. 36) nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Członkowie Rady Programowej, powołani na podstawie statutu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz. Urz. MKiDN poz. 37) pełnią obowiązki do końca kadencji, na którą zostali powołani.

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz. Urz. MKiDN poz. 37).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

Statut NIMOZ
Zarządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.