Uprawnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków do kontroli pozwoleń czasowych

Zapisy Art. 56 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) wskazują wojewódzkich konserwatorów zabytków jako podmioty kontrolujące podmioty czasowo wywożące zabytki również po wydaniu dokumentu pozwolenia czasowego z uprawnieniem do cofania pozwolenia. Cofnięcie pozwolenia czasowego może nastąpić, jeżeli stan zachowania zabytku uległ pogorszeniu, lub wyszły na jaw nowe fakty i okoliczności świadczące, że wnioskodawca, nie daje rękojmi, o której mówią zapisy ustawy. Ponadto Art. 57 ww. ustawy nakładał na podmioty posiadające pozwolenie po wykorzystaniu obowiązek powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Na wezwanie wojewódzkiego konserwatora jest również obowiązana udostępnić zabytek w celu dokonania oględzin. Te rozwiązania jednoznacznie wskazują organ wojewódzkiego konserwatora zabytków jako kontrolującego podmioty czasowo wywożące zabytki w tym i muzea. Niestety, obowiązujące rozporządzenie w sprawie wywozu przedmiotów o cechach zabytku w praktyce utrudnia sprawowanie tego uprawnienia w przypadku wywozu muzealiów na podstawie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku. Wiąże się to z faktem, iż wojewódzki konserwator wystawiając pozwolenie ma możliwość badania jedynie rękojmi, jaką daje instytucja, a o kwestii stanu zachowania obiektu w praktyce decyduje instytucja dołączająca wykaz obiektów do pozwolenia. Biorąc pod uwagę, że ustawa nakłada na wojewódzkich konserwatorów zabytków obowiązek badania obu przesłanek w przypadku wywozu zabytku oraz kontroli realizowania pozwoleń czasowych przez instytucje mogą oni podejmować inne działania niezbędne do realizacji tego celu. Wojewódzki konserwator zabytków może np. cyklicznie występować pisemnie do instytucji kultury o przesyłanie kopii załączników do wielokrotnych pozwoleń ogólnych na czasowy wywóz zabytku oraz dokumentacji związanej z zagranicznymi wypożyczeniami zbiorów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.