Postępowanie w przypadku wydania wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytków za granicę

I SKŁADANIE WNIOSKÓW
1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna składa wniosek, do wojewódzkiego konserwatora zabytków lub muzeum, z którym na danym terenie wojewódzki konserwator zabytków podpisał porozumienie i przekazał swoje uprawnienia w zakresie realizacji składanych wniosków który zawiera*:

 • nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
  • akt o utworzeniu jednostki organizacyjnej;
  • wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
  • wskazanie przynajmniej 2 osób uprawnionych do podpisu wykazu wywożonych 
  zabytków, dołączonego do pozwolenia;
  • uzasadnienie wniosku.
 1. Do wniosku dołącza się:
  • Inne dowody mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy - takimi dowodami mogą być min. umowy wypożyczeń zbiorów za granicę, plan wypożyczeń sporządzony przez instytucje ze wskazaniem obiektów mających wyjechać na podstawie pozwolenia.


II ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW 
(postępowanie dowodowe)

Zgodnie z art. 75. § 1. KPA jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.


III WYDANIE POZWOLENIA
(Organem wydającym pozwolenie jest wojewódzki konserwator zabytków lub muzeum, z którym na danym terenie wojewódzki konserwator zabytków podpisał porozumienie i przekazał swoje uprawnienia w zakresie realizacji składanych wniosków.)
1. Organ, po rozpatrzeniu wniosku, wydaje wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytku w uzasadnieniu wskazując, że:

 • na wywóz zabytków przez instytucje pozwala ich stan zachowania;
  • osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, w której posiadaniu znajduje się zabytek, daje rękojmię, że nie ulegnie on zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostanie przywieziony do kraju przed upływem terminu ważności pozwolenia.


(Pozwolenie wydaje są na zielonych drukach skarbowych typu BA w przypadku wywozu do krajów UE i leżących poza UE. Na niebieskich drukach skarbowych typu AA wydaje się pozwolenia w przypadku wywozu do krajów leżących poza UE jedynie w przypadku gdy wywożone zabytki stanowią dobra kultury w rozumieniu art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury. )

*W przypadku wywozu zabytku poza granicę UE gdy wywożone zabytki stanowią dobra kultury w rozumieniu art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury. wniosek należy składać na specjalnych formularzach stanowiących załącznik do Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.