Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

W serii tej publikowane są materiały tworzone i wykorzystywane podczas szkoleń, wykładów i warsztatów prowadzonych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

ABC Badania publiczności w muzeum
Szkolenia NIMOZ

ABC Badania publiczności w muzeum

Oddajemy w Państwa ręce kolejny – już dwunasty – tomik z serii Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, tym razem dotyczący badania publiczności muzeów. Publikacja jest wynikiem przeprowadzonych przez NIMOZ dwóch edycji szkolenia Badania publiczności muzealnej oraz dwóch lat ogólnopolskiego projektu Badania publiczności muzeów w Polsce. Z raportami z tych badań mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej: www.nimoz.pl, w zakładce: Publiczność muzeów.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-32-5
Warszawa 2018
12
ABC ochrony muzeów techniki
Szkolenia NIMOZ

ABC ochrony muzeów techniki

Praca zbiorowa

Muzea techniki, w porównaniu do pozostałych, posiadają najbardziej interdyscyplinarne zbiory związane z działalnością człowieka. Ich wyróżnikiem jest między innymi skala eksponatów. W kolekcjach odnajdujemy zarówno mikroskopijne przedmioty, będące wytworem nanotechnologii naszych czasów, jak i największe eksponaty muzealne, na przykład okręty czy całe linie produkcyjne. Ich zbiory są prezentowane i przechowywane w budynkach tradycyjnie kojarzonych z muzeami, jak i w wielkokubaturowych budynkach postindustrialnych, co już samo w sobie wskazuje na charakter muzeum. Co więcej, nierzadko są to także muzea wielkoobszarowe, z okazałymi wystawami plenerowymi. Dodatkowo, zbiory eksponowane są nie tylko statycznie, ale też dynamicznie, często w przestrzeni publicznej poza siedzibą muzeum. To tylko niektóre cechy charakteryzujące muzea techniki, pokazujące, ile wysiłku muszą włożyć muzealnicy i organizatorzy, by zapewnić należyte bezpieczeństwo zbiorom, zwiedzającym i pracownikom.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-21-9
Warszawa 2017
Nr 11
ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum (wyd. 2)
Szkolenia NIMOZ

ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum (wyd. 2)

Praca zbiorowa

Postanowiliśmy opublikować praktyczny zbiór informacji dla tych wszystkich, którzy zechcą rozpocząć proces porządkowania procedur związanych z opieką konserwatorską nad zbiorami w swoich instytucjach. Zebrane w nim informacje są swoistym ABC dla tych wszystkich zarządzających muzeami czy opiekunów zbiorów, którzy nie zatrudniają konserwatorów, a odczuwają potrzebę organizacji profesjonalnej opieki nad zbiorami. Skupiliśmy się na podstawowych zagadnieniach, od których należy zacząć systematyczną opieką konserwatorską – opisaliśmy zatem zasady sporządzania dokumentacji stanu zbiorów konserwatorskiej, magazynowania i przemieszczania obiektów w muzeum, także w przypadku ich wypożyczeń. Pewnym novum jest tekst p. Janusza Czopa, dotyczący zarządzania klimatem w muzeach- propozycja elastycznej polityki związanej z klimatem w muzeum, która jest jednak dla zborów bezpieczna. Wierzymy, że dla tych instytucji, które nie zatrudniają zawodowych konserwatorów, wskazówki zawarte w niniejszym opracowaniu okażą się przydatne i nietrudne do codziennego stosowania.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-16-5
Warszawa 2015
Nr 10
ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych
Szkolenia NIMOZ

ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych

Praca zbiorowa

Proweniencja to wedle definicji sformułowanej w Kodeksie Etyki ICOM dla Muzeów: „pełna historia przedmiotu, zawierająca także informacje o dziejach tytułu prawnego do niego, od czasu jego wytworzenia lub odkrycia, dzięki której można ustalić jego autentyczność i stan własnościowy”.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-15-8
Warszawa 2015
Nr 9
ABC edukacji w muzeum
Szkolenia NIMOZ

ABC edukacji w muzeum

Praca zbiorowa

Oddajemy w Państwa ręce ósmą broszurę z serii Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – tym razem poświęconą edukacji w muzeum. Publikacja jest podsumowaniem cyklu trzech szkoleń dotyczących edukacji w różnych typach placówek: muzeach sztuki współczesnej, muzeach-rezydencjach oraz muzeach wielooddziałowych i interdyscyplinarnych. Oczywiście, materiały z trzech szkoleń nie wyczerpują tematu edukacji w muzeach, a są jedynie podsumowaniem trzech odmiennych doświadczeń, które wynikły z pomysłu szkoleń skierowanych do różnych typów muzeów.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-12-7
Warszawa 2015
Nr 8
ABC Gość niepełnosprawny w muzeum cz. 2
Szkolenia NIMOZ

ABC Gość niepełnosprawny w muzeum cz. 2

Praca zbiorowa

Niniejsza publikacja jest drugą częścią broszury z numerem 2/2013 poświęconej gościom niepełnosprawnym w muzeum. Tym razem skupiliśmy się na potrzebach publiczności z bardzo szeroko rozumianymi niepełnosprawnościami intelektualnymi. Uczestnicy kolejnych edycji szkolenia Gość niepełnosprawny w muzeum wielokrotnie zwracali nam uwagę, że najliczniejszą grupę gości niepełnosprawnych w instytucjach kultury stanowią właśnie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Podkreślali także, że do pracy z tymi osobami najtrudniej jest się przygotować – ze względu na różnorodność reakcji tych osób, typów dysfunkcji, dużą specjalizację terapeutów i stowarzyszeń zajmujących się włączaniem w aktywne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, wraz z Fundacją Kultury bez Barier, rozpoczęliśmy poszukiwania osób i instytucji, które zechcą nam pomoc w przygotowaniu i poprowadzeniu szkolenia dla pracowników muzeów. Efektem niniejszych starań jest publikacja, którą Państwu przekazujemy.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-11-0
Warszawa 2015
Nr 7
ABC Poradnik opiekuna ekspozycji w muzeum
Szkolenia NIMOZ

ABC Poradnik opiekuna ekspozycji w muzeum

Praca zbiorowa

Przygotowanie do pracy na stanowisku opiekuna ekspozycji staje się sprawą istotną i pilną, między innymi z uwagi na coraz bardziej ambitne, czasami trudne w odbiorze wystawy (stosowanie różnych, nowoczesnych środków techniki przekazu, prezentacji), oraz w ostatnich latach znaczny wzrost liczby osób odwiedzających muzea, w tym obcokrajowców. Ponadto nasze muzea w coraz większym stopniu umożliwiają dostępność gościom niepełnosprawnym.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-10-3
Warszawa 2015
Nr 6
ABC Dokumentacja organizacyjno-ochronna w muzeach i wybrane przepisy prawa
Szkolenia NIMOZ

ABC Dokumentacja organizacyjno-ochronna w muzeach i wybrane przepisy prawa

Praca zbiorowa

Prezentowana broszura jest kolejnym wydawnictwem serii ABC propagującym materiały ze szkoleń realizowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Główną przesłanką do organizacji spotkań z przedstawicielami muzeów z zakresu przepisów prawa i wymaganej dokumentacji na przełomie 2014/2015 roku była nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-06-6
Warszawa 2015
Nr 5
ABC ochrony muzeów skansenowskich
Szkolenia NIMOZ

ABC ochrony muzeów skansenowskich

Praca zbiorowa

Pomimo przeprowadzenia znacznych inwestycji i zmian organizacyjnych, nadal w zakresie bezpieczeństwa skansenów jest wiele do zrobienia. Uporządkowania wymaga dokumentacja organizacyjno-ochronna i pomocnicza oraz ewidencja zabytków. W celu zapewnienia kompleksowej ochrony przeciwpożarowej konieczne jest kontynuowanie rozbudowy i modernizacji systemów wykrywających, gaszących i innych urządzeń wymaganych w ochronie przeciwpożarowej, stałe szkolenie personelu dozoru zagród, chałup, ekspozycji czasowych, imprez plenerowych oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich pracy. W zabezpieczeniach budowlano-mechanicznych należy dążyć do ukierunkowania prac w stronę zabezpieczenia indywidualnego eksponatów oraz ograniczenia bezpośredniego dostępu do izb i innych pomieszczeń z eksponatami w sposób jak najmniej uciążliwy dla zwiedzających. Ponadto ochronę indywidualną miejsc i zbiorów powinny wspomagać zabezpieczenia elektroniczne, np. CCTV. Nadal istnieje potrzeba intensyfi kowania prac związanych z kompleksowym ogrodzeniem obszarów i właściwym (funkcjonalnym) oświetleniem obiektów oraz utrzymywania infrastruktury techniczno-zabezpieczeniowej w należytym stanie poprzez okresowe, terminowe przeglądy i naprawy.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-936912-7-2
Warszawa 2014
Nr 4
ABC zarządzania kolekcją muzealną
Szkolenia NIMOZ

ABC zarządzania kolekcją muzealną

Praca zbiorowa

Zarządzanie zbiorami to proces ogniskujący całą aktywność muzeów. Obejmuje bowiem wszystkie czynności wykonywane na rzecz owej "esencji" każdego muzeum, jakim są jego zbiory - ze wstępu. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przygotował kolejną publikację w ramach serii wydawniczej Szkolenia, która omawia kluczowe kwestie dotyczące zbiorów muzealnych jak m.in. pozyskiwanie, ewidencjonowanie czy inwentaryzację.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-936912-5-8
Warszawa 2014
Nr 3
ABC Gość niepełnosprawny w muzeum
Szkolenia NIMOZ

ABC Gość niepełnosprawny w muzeum

Praca zbiorowa

Krótki przewodnik dotyka wszystkich poruszanych przez Prelegentów dotychczasowych edycji szkolenia „Gość niepełnosprawny w muzeum” oraz uszczegóławiających temat warsztatów „Tworzenie audiodeskrypcji”, które odbywały się w ramach oferty Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Zdajemy sobie sprawę, iż objętość broszury dość radykalnie ogranicza możliwości wyczerpania tematu, dlatego skupiliśmy się na tych zagadnieniach, które w codziennej pracy muzealnika wydały się najistotniejsze. Zainteresowanych wiedzą poszerzoną, czy możliwie pełną, wypada nam zaprosić do lektury stron internetowych prowadzonych przez współpracujące z nami organizacje pozarządowe, na których znajdą z pewnością znacznie więcej szczegółowych materiałów i odnośników.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-936912-3-4
Warszawa 2013
Nr 2
ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach
Szkolenia NIMOZ

ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach

Praca zbiorowa

Przewodnik powstał w oparciu o materiały Prelegentów przygotowane specjalnie do szkoleń z zakresu organizacji wystaw w muzeum, które Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zorganizował w roku 2012 r. Szkolenie to, organizowane w 4 edycjach w roku 2012 cieszyło się dużym zainteresowaniem muzealników i reprezentujących inne, „paramuzealne” instytucje organizujące wystawy. I choć wzięło w nich udział ponad 100 osób, to tylko w części udało nam się zaspokoić potrzeby środowiska muzealniczego. Z tego powodu w roku 2013 zaplanowaliśmy dodatkowe 2 edycje tego szkolenia, w którym zamierzamy także dokonać drobnych korekt i modyfikacji uwzględniających opinie, wskazówki i potrzeby uczestników zawarte w ankietach ewaluacyjnych.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-933790-7-1
Warszawa 2012
Nr 1

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.