Rocznik Muzealnictwo

Wydawany od roku 1952 rocznik „Muzealnictwo” dokumentuje liczącą w Polsce ponad 200 lat historię polskich muzeów. Wiele miejsca poświęca również problemom aktualnym, składającym się na obserwowaną naszymi oczami codzienność muzealnictwa polskiego i światowego. „Muzealnictwo” jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, będącym forum wymiany myśli, dzielenia się zawodowymi doświadczeniami, miejscem prezentacji śmiałych rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych. Od roku 2011 wydawcą rocznika jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W niepodległej Drugiej Rzeczypospolitej prekursorami periodyku były „Przegląd Muzealny”, „Pamiętnik Muzealny” i „Kwartalnik Muzealny”. W czasach od przedwojennej niepodległości dalekich, w 1952 roku, inicjatorem i pierwszym redaktorem naczelnym „Muzealnictwa” był prof. Kazimierz Malinowski, zaś pierwszym jego wydawcą Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej, obecne Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Niezależnie od tragizmu czasów, w których dokonywały się narodziny czasopisma, redakcji udawała się rzecz niełatwa: zachowanie wysokiego poziomu edytorskiego i merytorycznego bez konieczności ulegania kompromisom, które by temu poziomowi zagrażały. W odrodzonej w roku 1989 Polsce „Muzealnictwo” ugruntowało swoją pozycję jednego z najważniejszych czasopism, obejmujących sferą swego zainteresowania problematykę ochrony kulturowego dziedzictwa, którego nieodłączną częścią są muzea. Wielka w tym zasługa instytucji, która przez wiele lat była wydawcą „Muzealnictwa”, Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Tematyka publikowanych na łamach czasopisma artykułów obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, które składają się na ustawowe, a przede wszystkim społeczne zadania muzeów: od aktów prawnych dotyczących działalności muzeów, poprzez historię kolekcjonerstwa oraz teorię i praktykę muzealnictwa, edukację w muzeach, digitalizację zbiorów muzealnych, badania ich proweniencji, architekturę muzealnych siedzib, wystawiennictwo, konserwację, promocję, na recenzjach najważniejszych publikacji i wystaw kończąc.

W 2012 roku czasopismo obchodziło jubileusz 60-lecia działalności. Te minione dziesięciolecia to także dla nas, współczesnych, wielkie zobowiązanie: do zachowania z przeszłych dokonań tego, co najcenniejsze, przede wszystkim jednak – zobowiązanie do myślenia o przyszłości czasopisma, o jego skutecznym oddziaływaniu na opinię środowiska muzealnego oraz innych środowisk, od których los muzeów w Polsce zależy. Ta właśnie zasada przyświeca wszelkim zmianom, którym w stosownym do rocznikowej formuły tempie, podlega czasopismo pod egidą aktualnego wydawcy, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Obecnie rocznik wydawany jest w kilku formach: tradycyjnej, przez wielu z nas ciągle najbardziej cenionej – wersji papierowej, ale także w wersjach znamionujących pojawienie się nowego pokolenia odbiorców czasopisma: e-booka, e-puba do pobrania na czytniki oraz w formie PDF, wszystkich bezpłatnie dostępnych na stronie Instytutu. Młodszym rodzeństwem rocznika „Muzealnictwo” stał się uruchomiony z okazji jubileuszu 60-lecia portal www.muzealnictwo.com, który okazał się niezmiernie popularnym forum prezentacji problemów wymagających perspektywy krótszej niż roczna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu środowisk muzealnych, naszych Czytelników i Autorów, z początkiem 2014 roku rozpoczęliśmy niełatwy proces nadania naszemu periodykowi cech czasopisma naukowego, podlegającego ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a tym samym – obecnego na polskich i międzynarodowych listach czasopism punktowanych. Obecnie czasopismo jest już indeksowane w bazach: Google Scholar, Index Copernicus, BazHum i innych. Podejmując to wyzwanie, jesteśmy również świadomi wszelkich kontrowersji, jakie w środowiskach naukowych budzi tzw. parametryzacja nauki i nauczania akademickiego. Jednak w naszym najgłębszym przekonaniu, tzw. parametryzacja, nakładająca na samą redakcję oraz na współpracujących z nią Autorów dodatkowe obowiązki, nie jest celem samym w sobie. Najważniejszym jej skutkiem jest ułatwienie samej redakcji, ale przede wszystkim naszym Autorom i Czytelnikom, jeszcze szerszego niż dotychczas kontaktu z międzynarodowymi środowiskami muzealnymi i naukowymi, a tym samym podniesienie prestiżu czasopisma oraz ułatwianie jego Autorom kreślenia ambitnych zawodowych i naukowych karier.

W 2014 roku uruchomiliśmy stronę internetową www.muzealnictworocznik.com, na której sukcesywnie publikowane są artykuły każego kolejnego numeru czasopisma.

W 2015 roku „Muzealnictwo” zostało umieszczone na liście B naukowych czasopism punktowanych, opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w roczniku przysługuje autorom 12 punktów.

Fundamentem myślenia o mediach jest przekonanie, że nie mają one racji bytu bez Czytelników i Autorów, których opinie media mają kształtować, ale przede wszystkim – których głosem mają mówić. I to przekonanie, ta misja, przyświeca naszej pracy. Ponieważ to Państwo, Czytelnicy i Autorzy, udzielą rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie, jakie będzie kolejne 60 lat czasopisma „Muzealnictwo”.

dr hab. Piotr Majewski prof. UKSW
redaktor naczelny rocznika „Muzealnictwo”
dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

ISSN: 0464-1086 | E-ISSN: 2391-4815 | ICV: 92,66 | MNiSW: 12

Oficjalna strona rocznika "Muzealnictwo"

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.