Oceniając dostępny stan wiedzy na temat muzealnictwa należy uczciwie przyznać, że to wiedza bardzo wybiórcza, oparta głównie na danych makroekonomicznych gromadzonych przez GUS, na publikowanych raportach badających fragmenty działalności muzeów, a często również na naszych domniemaniach, czy intuicjach. Tak niepełne i fragmentaryczne dane nie są wystarczające z punktu widzenia instytucji i osób planujących szczegółowe strategie z zakresu muzealnictwa, w całym jego zróżnicowaniu i skomplikowaniu. Trudno w oparciu o nie tworzyć rzetelną podstawę do podejmowania działań, których celem jest całościowe wykorzystanie potencjału muzeów w Polsce i planowanie optymalnej polityki w zakresie wsparcia ich rozwoju. Planowanie wydatków, skuteczna i trafnie kierowana pomoc publiczna zależą w znacznej mierze od diagnozy sytuacji, dokonanej poprzez wiarygodne i możliwie pełne rozpoznanie sytuacji zastanej. Dopiero to umożliwi ujawnienie kondycji polskich muzeów, zbadanie ich potencjału, ale również rozpoznanie ograniczeń i zagrożeń, które mogą być istotną przeszkodą w ich statutowej i kulturotwórczej działalności.

Posiadanie informacji wiarygodnych pozwoliłoby nam kreować i rekomendować skuteczne narzędzia wpierające rozwój polskich muzeów. Dane te gromadzone byłyby po to, by polskie muzealnictwo było sektorem wyodrębnionym i opisanym, ale również możliwym do porównywania na tle muzealnictwa w Europie i, co daleko dla nas donioślejsze, by stało się podmiotem przemyślanych strategii zarówno w zakresie instytucjonalnym, jak i osobowym, które przyczynią się do spełnienia ich rzeczywistych, dobrze zdiagnozowanych uprzednio potrzeb.

Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w nowatorskim i ambitnym przedsięwzięciu. Nikt dotąd nie podjął się bowiem zbadania stanu polskiego muzealnictwa w tak kompleksowy sposób, który objąłby wszystkie instytucje muzealne, niezależnie od ich statusu prawnego, formy organizacji, wielkości, struktury, zakresu działalności podmiotowej.

Zawartość zaproponowanej Państwu ankiety była przedmiotem szerokich konsultacji, w trakcie których zwracaliśmy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, Komisji Episkopatu ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, wreszcie – Rady Programowej NIMOZ. Za życzliwe zainteresowanie i gotowość do wymiany doświadczeń, chcielibyśmy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie podziękować. Efektem konsultacji jest dokument, który przekazujemy na Państwa ręce z nadzieją na jego wyrozumiałe przyjęcie.

Realizując projekt Statystyka muzeów nie zapominamy, że jego podstawowym celem nie jest wyłącznie gromadzenie danych, ale tworzenie – w formie pierwszej tego rodzaju bazy danych w Polsce – podstaw diagnostycznych dla zmian modernizacyjnych w muzeach. Dlatego też, po zgromadzeniu danych sprawozdawczych za rok 2014, będziemy opracowywać raporty tematyczne dotyczące różnych sfer działalności muzealnej, które będą publikowane na stronie www.nimoz.pl oraz www.statystykamuzeow.nimoz.pl.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.