Aktualności
30 Gru 2019

Rekrutacja

Trwa nabór na stanowisko specjalisty do Działu Statystyki i Parametryzacji Muzeów NIMOZ. Zgłoszenia można przesyłać do 29 stycznia 2020r.

Nabór na stanowisko:  specjalista do Działu Statystyki i Parametryzacji Muzeów w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Zakres zadań:

Realizacja zadań w zakresie statystyki i parametryzacji muzeów obejmujących:

 • gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących muzeów;
 • opracowywanie założeń projektów dotyczących statystyki oraz parametryzacji działalności muzealnej oraz udział w ich realizacji;
 • prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z instytucjami zajmującymi się statystyką instytucji kultury;
 • bieżąca współpraca z departamentami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzorującymi Działania z zakresu statystyki i parametryzacji muzeów.

 

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim;
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w muzeum lub instytucjach, zajmujących się statystyką kultury;
 • doświadczenie w opracowywaniu sprawozdań i prowadzeniu elektronicznych baz danych;
 • znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem;
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, zdolności koordynowania pracy innych osób;
 • komunikatywność, staranność, dbałość o szczegóły;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • biegła obsługa MS Office w szczególności MS Excel;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony;
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia oraz udział w szkoleniach i kursach;
 • Miejsce pracy: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa, ul. Goraszewska 7

Oczekujemy na  list motywacyjny oraz  curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 29 stycznia 2020 roku, przesyłane na adres biuro@nimoz.pl lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

Informujemy, że przesłanie oferty nie jest gwarancją zatrudnienia.

 ***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.