Aktualności
19 Maj 2023

Praca w NIMOZ - koordynator czynności kancelaryjnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na  stanowisko koordynatora czynności kancelaryjnych

Oczekiwania od kandydata:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Doświadczenie w obsłudze elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność pracy z ludźmi;
 • Dokładność, punktualność i samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność organizacji pracy.

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 1. Przyjmowanie, wprowadzanie do EZD i rejestracja w systemie przesyłek wpływających;
 2. Rejestracja w systemie EZD przesyłek wychodzących (fizyczna wysyłka korespondencji organizowana przez pracowników odpowiedzialni za prowadzenie sprawy);
 3. Bieżąca współpraca z pracownikami NIMOZ w zakresie prowadzenia bazy adresatów pism wychodzących z NIMOZ;
 4. Bieżąca współpraca z administratorami EZD w zakresie właściwej implementacji w EZD JRWA i procesów kancelaryjnych wynikających z obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;
 5. Zastępstwo pracownika Sekretariatu w razie jego nieobecności;
 6. Bieżący nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i wykonywaniem czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z JRWA oraz właściwego zakładania i prowadzenia spraw;
 7. Prowadzenie archiwum zakładowego – przyjmowanie, bieżące porządkowanie i wydawanie w razie potrzeby akt spraw;
 8. Prowadzenie składu chronologicznego – przyjmowanie, bieżące porządkowanie i wydawanie dokumentów;
 9. Inicjowanie i koordynowanie prac związanych z aktualizacją w razie potrzeb instrukcji kancelaryjnej i JRWA;
 10. Koordynacja współpracy z AAN w koniecznym zakresie;
 11. Prowadzenie działań doradczych, instruktażowych i szkoleniowych w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt oraz wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwiania spraw;
 12. Informowanie przełożonego o istotnych nieprawidłowościach i problemach związanych z wykonywaniem czynności kancelaryjnych i dokumentowaniem przebiegu załatwiania spraw;
 13. Udział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych pod względem zgodności z przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi;
 14. Prowadzenie rejestru umów;
 15. Nadawanie przesyłek pocztowych oraz rejestracja dokumentacji przychodzącej.

Kandydatom/-tkom proponujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach;
 • Dofinansowanie do opieki medycznej;
 • Dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą”;
 • Regularne wyjścia do muzeum.

Oczekujemy na  (CV) w terminie do 17 czerwca 2023 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl

 ***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

 

 

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.