Aktualności
26 Lis 2020

Oferta pracy

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administrowania IT i wsparcia szkoleń on-line.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na  stanowisko  Specjalisty ds. administrowania IT i wsparcia szkoleń on-line

Wymagania:

 1. Wykształcenie: wyższe (przynajmniej na poziomie licencjatu)
 2. Profil wykształcenia: informatyka lub kierunki pokrewne
 3. Zaawansowana znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemami Linux i Windows Server – co najmniej rok doświadczenia
 4. Praktyczna znajomość administracji serwerami Apache, NGINX, MySQL – co najmniej rok doświadczenia
 5. Praktyczna znajomość wirtualnych sieci lokalnych na poziomie administracyjnym
 6. Praktyczna znajomość protokołów internetowych i zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych
 7. Praktyczna znajomość technologii wirtualizacji Hyper-V, Vmware
 8. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 9. Wysokie kompetencje interpersonalne, komunikatywność w mowie i piśmie
 10. Dobra organizacja pracy, dokładność, punktualność
 11. Umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

Mile widziane:

 1. Doświadczenie w konfiguracji i administrowaniu platformą Moodle oraz systemami wideokonferencji będzie dodatkowym atutem
 2. Praktyczna znajomość działania firewalli i technologii VPN na poziomie administracyjnym będzie dodatkowym atutem
 3. Znajomość języka technologii webowych, w tym języka PHP będzie dodatkowym atutem
 4. Certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy na poziomie CCNA lub równoważnym będzie dodatkowym atutem
 5. Umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia szkoleń, w tym szkoleń on-line będą dodatkowym atutem

 

Zakres obowiązków:

 1. Administrowanie i obsługa platformy e-learningowej Moodle
 2. Administrowanie wybraną platformą do wideokonferencji
 3. Wspieranie procesu realizacji szkoleń on–line, w tym świadczenie wsparcia podczas transmisji szkoleń oraz ich moderacja w zakresie organizacyjnym
 4. Konfiguracja i przygotowanie szkoleń on–line do transmisji
 5. Udział w przygotowaniu oferty szkoleniowej, w szczególności w dostosowaniu jej do warunków i możliwości technicznych
 6. Administrowanie i zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej
 7. Administrowanie systemami informatycznymi
 8. Wykonywanie zadań bieżących, związanych z realizacją szkoleń on-line

 

Kandydatom proponujemy:

 1. Pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej lub B2B, z perspektywiczną możliwością zawarcia umowy o pracę.
 2. Pracę w formie hybrydowej – łączącej pracę zdalną i stacjonarną w siedzibie Instytucji
 3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach
 4. Pracę wśród młodych i ambitnych osób

 

Oczekujemy na  cv w terminie do dnia 20 grudnia 2020 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl

 ***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.