Aktualności
05 Lip 2022

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Strategii i Analiz Prawnych

Oczekiwania od kandydata:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (rekomendowane: z zakresu związanego z zadaniami muzeum określonymi w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach);
 • Preferowane doświadczenie pracy w muzeum;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność pracy z ludźmi;
 • Dokładność, punktualność i samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • koordynowanie współpracy Instytutu z organizacjami pozarządowymi, w szczególności zrzeszających przedstawicieli środowisk muzealnych;
 • koordynacja realizacji umów międzynarodowych, których stroną jest Instytut, umów międzynarodowych, odnoszących się do zadań statutowych Instytutu oraz utrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie kompetencji Działu;
 • współpraca z osobą odpowiedzialną za koordynację procedur uzgadniania statutów i regulaminów muzeów, obejmowania ochroną prawną zabytków ruchomych wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową w Polsce, w zakresie powierzonym przez Organizatora, oraz obsługę organizacyjną Rady Programowej;
 • współpraca z osobą odpowiedzialną za koordynację działalności Instytutu jako wydawnictwa naukowego;
 • udział w pracach programowych na rzecz rozwoju muzealnictwa w Polsce;
 • wspomaganie kształcenia kadr muzealnych w Polsce oraz udział w przygotowywaniu programów szkoleń;
 • aktualizacja bazy aktów prawnych.

 Kandydatom/-tkom proponujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

Oczekujemy na (CV) i list motywacyjny w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:  biuro@nimoz.pl

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO), na przetwarzanie tych danych osobowych.

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa), w przypadkach, gdy uzna Pani/Pan, iż sposób przetwarzania danych narusza przepisy RODO.

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.