Aktualności
03 Sier 2022

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na stanowisko głównego specjalisty w Dziale Finansów

Zakres obowiązków:

 • udział w sporządzaniu sprawozdania finansowego i sprawozdań dla Organizatora (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), instytucji zewnętrznych (GUS, banki)
 • udział w sporządzaniu planów finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT z uwzględnieniem prewspółczynnika
 • sporządzanie deklaracji CIT zgodne z przepisami dotyczącymi instytucji kultury
 • udział w rozliczaniu dotacji podmiotowej i dotacji celowych
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji
 • monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych i ich sygnalizowanie przełożonym

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego (VAT, CIT)
 • zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu księgowości
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • znajomość zasad gospodarki finansowej instytucji kultury z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych
 • preferowane doświadczenie w rozliczaniu inwestycji

Oferujemy

 • elastyczna forma zatrudnienia (współpraca na podstawie: umowy o pracę w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy, umowa zlecenie)
 • praca w systemie hybrydowym z zapewnieniem niezbędnych narzędzi
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach
 • pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do zakupu okularów i sprzętu biurowego -  w wypadku pracy hybrydowej)

Oczekujemy na (CV) i list motywacyjny w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:  biuro@nimoz.pl

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO), na przetwarzanie tych danych osobowych.

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa), w przypadkach, gdy uzna Pani/Pan, iż sposób przetwarzania danych narusza przepisy RODO. 

 

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.