Aktualności
12 Lut 2021

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. e-learningu i wsparcia szkoleń online

Czekamy na zgłoszenia do 10 marca 2021 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Konfiguracja szkoleń na platformie e-learningowej Moodle.
 2. Konfiguracja szkoleń na wybranej platformie do wideokonferencji (szkolenia on-line synchroniczne).
 3. Administrowanie i obsługa platformy e-learningowej Moodle.
 4. Administrowanie wybraną platformą do wideokonferencji.
 5. Wspieranie procesu realizacji szkoleń on-line, w tym świadczenie wsparcia podczas transmisji szkoleń.
 6. Wspieranie organizacyjne procesu planowania, konfiguracji, moderacji i ewaluacji szkoleń.
 7. Wykonywanie zadań bieżących, związanych z realizacją szkoleń, w tym kontakt z działami odpowiedzialnymi merytorycznie, wykładowcami oraz uczestnikami szkoleń.

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: wyższe (przynajmniej na poziomie licencjatu)  

 1. Doświadczenie w obsłudze platform LMS, platform do wideokonferencji oraz platform CMS.
 2. Umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z obsługą platformy do zarządzania szkoleniami.
 3. Umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 4. Wysokie kompetencje interpersonalne, komunikatywność w mowie i piśmie.
 5. Dobra organizacja pracy, dokładność, punktualność.
 6. Zaawansowana znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 7. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w administrowaniu platformą Moodle będzie dodatkowym atutem.
 2. Znajomość języka technologii webowych, w tym języka HTML, PHP będzie dodatkowym atutem.
 3. Praktyczna znajomość administracji systemami Linux oraz serwerami Apache, NGINX, MySQL będą dodatkowym atutem.
 4. Umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń (w tym szkoleń on-line), wystąpień publicznych i pracy z grupą będą dodatkowym atutem.

Kandydatom proponujemy:

 1. Pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej lub B2B, z perspektywiczną możliwością zawarcia umowy o pracę.
 2. Pracę w formie hybrydowej – łączącej pracę zdalną i stacjonarną w siedzibie Instytucji.
 3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Składanie CV:

Oczekujemy na list motywacyjny oraz  curriculum vitae (CV) do 10 marca 2021 roku, przesyłane na adres biuro(at)nimoz.pl lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

 ***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.