Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Rzeczoznawcy ministra kultury powołani

W dniu 21 stycznia 2005 roku, w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość powołania rzeczoznawców ministra kultury z zakresu ochrony nad zabytkami. Akty powołania wręczył 87 przedstawicielom różnych dyscyplin nauki związanych z ochroną zabytków generalny konserwator zabytków, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Ryszard Mikliński.
Rzeczoznawcy zostali ustanowieni na podstawie przepisu art. 141 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959).

Dziedziny opieki nad zabytkami, w których będą powołani rzeczoznawcy ministra kultury oraz wymagania stawiane kandydatom na rzeczoznawców, a także tryb składania wniosków określone zostały w rozporządzeniu ministra kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców ministra kultury w zakresie opieki nad zabytkami (DzU nr 124, poz. 1302). Wnioski o powołanie na rzeczoznawcę można było składać do 15 września 2004 r. Kandydaci mogli wnioskować o powołanie na rzeczoznawcę w jednej z czternastu dziedzin: archeologia, architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy, malarstwo, grafika, rzeźba, detal architektoniczny i powierzchnie architektoniczne, rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa, instrumenty muzyczne, materiały biblioteczne i archiwalne, zabytki techniki, parki, ogrody i cmentarze, zabezpieczenie techniczne zabytków, ocena i wycena zabytków ruchomych.
Z ubiegania się o nominację na rzeczoznawcę ministra kultury zostali wyłączeni sprawujący kierownicze stanowiska w służbie ochrony zabytków i instytucjach wyspecjalizowanych w ochronie zabytków. Lista rzeczoznawców powołana na podstawie uprzednio obowiązującej ustawy o ochronie dóbr kultury liczyła ponad 350 osób.

W zakresie specjalności zabezpieczenie techniczne zabytków minister kultury powołał trzech rzeczoznawców. Zostali nimi: Andrzej Jachimczak z Krakowa, Sylwester Krysiński z Warszawy i Alojzy Pawelczak z Poznania. Wszyscy oni od wielu lat zajmują się nie tylko zagadnieniami związanymi z techniczną ochroną, ale co jest niezwykle cenne i ważne wielokrotnie mieli do czynienia z problemami zabezpieczenia zabytków, muzeów i bibliotek przed pożarem i przestępczością. Długoletnie doświadczenie, jak również prowadzenie czynnej działalności zawodowej w zakresie zabezpieczeń, co wiąże się z aktualnym dostępem do najnowszych technologii, stanowi gwarancję właściwego wykonywania czynności rzeczoznawcy ministra kultury.

DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW RZECZOZNAWCY NALEŻY:

- Wydawanie ocen i opinii na wniosek na rzecz organów ochrony zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów administracji celnej, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Przygotowywanie ocen i opinii w sposób obiektywny, według najlepszej wiedzy i z należytą starannością.

- Wykonywanie czynności rzeczoznawcy wyłącznie w granicach dziedziny określonej w akcie powołania.

- Używanie w zakresie swojego działania pieczęci z odciskiem tuszowym w kolorze zielonym o treści: Rzeczoznawca Ministra Kultury, zawierającej dziedzinę oraz imię i nazwisko rzeczoznawcy.

- Przekazywanie kopii oceny lub opinii generalnemu konserwatorowi zabytków.

- Złożenie generalnemu konserwatorowi zabytków pisemnego rocznego sprawozdania z działalności, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

Wersja do druku