Muzealnictwo nr 53

SPIS TREŚCI

Czytaj Online

Redakcja

OD REDAKCJI
From the Editors 7


BADANIA PROWENIENCYJNE MUZEALIÓW
Museum Exhibits Provenance Studies


Maria Romanowska-Zadrożna
BADANIA PROWENIENCYJNE, CZYLI HABENT SUA FATA ARTIS OPERA
Provenance Studies, or habent sua fata artis opera 12

Zofia Bandurska, Dariusz Kacprzak, Piotr Kosiewski, Maria Romanowska-Zadrożna, Bożena Steinborn, Magdalena Tarnowska
BADANIA PROWENIENCYJNE MUZEALIÓW POD KĄTEM ICH WENTUALNEGO POCHODZENIA Z WŁASNOŚCI ŻYDOWSKIEJ
Studies on the Museum Exhibits from the Viewpoint of Their Possible Origin as Part of Jewish Property 14

Roman Olkowski
O BADANIU PROWENIENCJI MUZEALIÓW
On Studying the Provenance of Museum Exhibits 27

Magdalena Palica
PROBLEM BADANIA PROWENIENCJI DZIEŁ SZTUKI – PRZYPADEK DOLNEGO ŚLĄSKA
Studies on the Provenance of an Artwork – the Case of Lower Silesia 38

Lidia Małgorzata Karecka
MIENIE ZWANE PODWORSKIM W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE
So-called Former Manorial Property at the National Museum in Warsaw 44

Meike Hoffmann
NA TROPIE „SZTUKI ZWYRODNIAŁEJ”. KONFISKATA DZIEŁ SZTUKI MODERNISTYCZNEJ DOKONANA PRZEZ NARODOWYCH SOCJALISTÓW W 1937 R., ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZCZECINA, WROCŁAWIA I BYTOMIA
On the Trail of ”Degenerate Art”. Confiscation of Modernist Art Conducted by the National Socialists in 1937 with Particular Mention of Szczecin, Wrocław and Bytom 58

Szymon Piotr Kubiak
O BADANIU I MUZEALNYCH PREZENTACJACH TWÓRCZOŚCI CZASÓW ZWYRODNIAŁYCH NA MARGINESIE KRAKOWSKIEJ WYSTAWY „POLOWANIE NA AWANGARDĘ. ZAKAZANA SZTUKA W TRZECIEJ RZESZY”
On Studies and Museum Presentations of Works from the Degenerate Art Period upon the Margin of the Cracow Exhibition ”Hunting Down the Avant-garde. Forbidden Art in the Third Reich”  65

Aleksandra Magdalena Dittwald
WALKA PLEMION INDIAŃSKICH O ZWROT SZCZĄTKÓW PRZODKÓW I KULTUROWEGO DZIEDZICTWA. PRZYKŁADY RESTYTUCJI Z PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ AMERYKI
Struggle of Native People for Return of Human Remains and Cultural Heritage. Examples of Repatriations to American Indians from North-West Territories 77

Olgierd Jakubowski
NABYWANIE DÓBR KULTURY PRZEZ MUZEA
The Acquisition of Cultural Property by Museums 88

Marcin Sabaciński
MUZEALNIK NA ROZDROŻU. GŁOS W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA MUZEOM ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH Z AMATORSKICH ODKRYĆ
Museum Expert at the Crossroads. An Opinion about the Transference of Archaeological Findings from Amateur Excavations  93


MUZEA I KOLEKCJE
Museums and Collections


Krzysztof Mordyński
MUZEUM, GOŚĆ I PRZESTRZEŃ. POTRZEBY MUZEALNYCH GOŚCI A FUNKCJE I SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA POZAEKSPOZYCYJNEJ PRZESTRZENI MUZEALNEJ
Museum, Visitor and Space. Requirements of the Museum Visitors and the Functions and Ways of Shaping Extra-exposition Museum Space 102

W POSZUKIWANIU INNEJ DROGI – z Rossellą Ragazzi rozmawia Karolina Dudek
Searching for Another Path – Karolina Dudek talks to Rossella Ragazzi 109

Lidia Wociór
KOLEKCJA JUDAIKÓW WE LWOWIE OD KOŃCA XIX DO POCZĄTKÓW XXI WIEKU
Collections of Judaica in Lwów from the End of the Nineteenth Century to the Early Twenty First Century  114

DIGITALIZACJA W MUZEACH
Digitalisation in Museums


Łukasz Gaweł
BEZ KOMPASU I BEZ MAPY... O ZARZĄDZANIU DIGITALIZACJĄ ZBIORÓW MUZEALNYCH W POLSCE
Without a Compass and a Map... On the Administration of the Digitalisation of Museum Collections in Poland  120


Magdalena Laine-Zamojska
DIGITALIZACJA W FIŃSKIM MUZEALNICTWIE
Digitalisation in Finnish Museums  124

Robert Sitnik
UWAGI DO ARTYKUŁU PAWŁA KLAKA PRAKTYKA DIGITALIZACYJNA ZABYTKÓW I MUZEALIÓW W „MUZEALNICTWIE” 2011, nr 52
Remarks on the Article by Paweł Klak: Practical Digitalisation of Historical Monuments and Museum Exhibits in ”Muzealnictwo” 2011, no. 52 130


EDUKACJA W MUZEACH
Education in Museums


Renata Pater
W POSZUKIWANIU STANDARDÓW EDUKACJI MUZEALNEJ
In Search of Standards of Museum Education  134

DOTKNĄĆ I POCZUĆ TO ZROZUMIEĆ – z Liesbet Ruben rozmawia Karolina Dudek
To Touch and to Feel is to Understand – Karolina Dudek talks to Liesbet Ruben  144

Kamila Pakuło, Renata Paszkiewicz-Szymańska
WOKÓŁ DOŚWIADCZEŃ Z WYSTAWY „5 ZMYSŁÓW. AUDIODESKRYPCJA”
On Experiences from the Exhibition ”5 senses. Audiodescription”  150

Jagoda Pietryszyn
PLATFORMA EDUKACYJNA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE
The Education Platform of the Royal Castle in Warsaw  157


Z ZAGRANICY
From Abroad


Aleksandra Czechowicz-Woźniak
MUZEA PIŁKI NOŻNEJ NA ŚWIECIE
Football Museums in the World 164

Robert Domżał
MORSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE W STANACH ZJEDNOCZONYCH NA TLE WYBRANYCH PROBLEMÓW AMERYKAŃSKIEGO MUZEALNICTWA
Maritime Cultural Heritage in the United States against the Background of the Selected Problems of American Museums 171

Anna Wiśnicka
MUZEUM WILLA RIETVELDA (RIETVELD SCHRÖDERHUIS) W UTRECHCIE JAKO ŚWIADECTWO NARODZIN NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY
Rietveld Villa Museum (Rietveld Schröderhuis) in Utrecht as Evidence of the Birth of Modern Architecture 178


PRAWO W MUZEACH
Law in Museums

Rafał Golat
ZNACZENIE DLA MUZEÓW NOWELIZACJI PRAWA Z 31 SIERPNIA 2011 ROKU
The Significance for Museums of the Amendment of 31 August 2011  188

Bogna Kaczorowska, Maria Kaczorowska
NABYWANIE ZABYTKÓW PRZEZ MUZEA REJESTROWANE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2012 R. NOWELIZACJI ART. 20 USTAWY O MUZEACH
The Acquisition of Historical Monuments by Registered Museums in the Light of an Amendment to Art. 20 of the Statute on Museums 191


Adam Barbasiewicz
CZY POLSKICH MUZEALNIKÓW OBOWIĄZUJE KODEKS ICOM? UWAGI O PRAWNYCH ASPEKTACH ETYKI MUZEALNEJ
Are Polish Museum Experts Bound by the ICOM Code? Remarks on the Legal Aspects of Museum Ethics 196


RECENZJE
Reviews

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz
O DWÓCH WYSTAWACH W BERLINIE
On Two Exhibitions in Berlin  204

Dorota Folga-Januszewska
SERIA MUZEOLOGIA
The Muzeologia Series  212


IN MEMORIAM

Jadwiga Garbowska, Ryszard Szczęsny
PROFESOR KRZYSZTOF J. JAKUBOWSKI (1937–2011) – GEOLOG, MUZEOLOG, POPULARYZATOR NAUKI
Professor Krzysztof J. Jakubowski 1937–2011 – Geologist, Museologist, Populariser of Science   220