Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Wskazówki dla autorów

Regulamin publikacji prac w czasopiśmie naukowym „Muzealnictwo” ISSN 0464-1086.

1. Czasopismo „Muzealnictwo” publikuje prace oryginalne, przeglądowe w języku polskim i angielskim z dziedziny muzealnictwa i nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z aktywnością muzeów w sferze: historii muzeów i kolekcji muzealnych, badań naukowych prowadzonych przez muzealników, badań proweniencyjnych muzealiów, edukacji w muzeach, digitalizacji zbiorów muzealnych, promocji muzeów, prawa obowiązującego muzea i prawa tworzonego dla muzeów, muzealnictwa zagranicą, recenzji książek dotyczących muzealnictwa, wspomnień pośmiertnych o wybitnych muzealnikach. Artykuły nadsyłane do publikacji nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej, zarówno w części, jak i w całości. Prace zakwalifikowane do druku stają się własnością Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na podstawie umów zawieranych z autorami.

2. Artykuły publikowane są w formie elektronicznej na stronie www.muzealnictworocznik.com. Prace umieszczane są na stronie niezwłocznie po zaakceptowaniu do druku przed Redakcję czasopisma i przejściu całego procesu recenzji,  opracowania redakcyjnego i autoryzacji. Drukowana wersja ukazuje z częstotliwością roczną, jako zbiór prac opublikowanych wcześniej na stronie internetowej czasopisma.

3. Prace przedkładane do publikacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
muzealnictwo@nimoz.pl lub jwrede@nimoz.pl. Pracę można również dostarczyć na płytach CD lub DVD albo nośniku USB na adres redakcji. Przesłane nośniki nie będą zwracane. Dopuszczalne formaty plików:

b) Teksty przygotowujemy w postaci dokumentu MS Word, pisanego czcionką 12, z odstępem 1,5 między wierszami, marginesy 2,5; Prace mogą też być dostarczone w postaci pliku RTF; w tekście powinny być zaznaczone miejsca, do których odnoszą się ilustracje.

a) Ilustracje należy dołączyć w osobnych plikach typu JPG (rozdzielczość min. 300 dpi, w liczbie 6-10 do wyboru przez redakcję), ponumerowane i opatrzone podpisami.

4. Autor powinien dostarczyć całość materiału w wersji elektronicznej. Do pracy należy dołączyć wypełnione przez autora przedkładającego pracę do druku (formularz A w formacie DOC lub PDF) oraz przez wszystkich pozostałych autorów druki oświadczeń (formularz B w formacie DOC lub PDF) zawierające:
a) dane teleadresowe autora przedkładającego pracę do druku (adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu);
b) oświadczenie, że praca nie była dotychczas publikowana;
c) oświadczenie o konflikcie interesów;
d) akceptację druku pracy przez kierownika zakładu, wydziału lub instytutu (w przypadku autorów niebędących samodzielnymi pracownikami naukowymi);
Zaistnienie konfliktu interesów nie wpływa na akceptację pracy do druku. Zostanie jednak zaznaczone w publikowanym tekście.
Data otrzymania kompletnych materiałów składających się na pracę jest uważana za datę wpłynięcia pracy do redakcji, o czym zawiadamiany jest autor. Każda praca jest recenzowana przez kolegium redakcyjne oraz niezależnych recenzentów powołanych przez redakcję.

5. Poszczególne elementy pracy powinny być umieszczone w następującej kolejności:
Praca przeglądowa (w języku polskim lub angielskim):
a) tytuł pracy w języku polskim i angielskim;
b) imię i nazwisko autora lub autorów;
c) nazwy instytucji, z których praca pochodzi, adres autora odpowiedzialnego za korespondencję powinien być dokładnym adresem pocztowym oraz zawierać adres e-mailowy;
d) streszczenie pracy (max. do 1800 znaków ze spacjami) w jęz. polskim do przetłumaczenia na jęz. angielski (lub opcjonalnie w języku polskim i angielskim);
e) słowa kluczowe (min. 5 słów kluczowych);
f) spis skrótów i inne informacje (jeżeli zachodzi taka potrzeba);
g) zasadnicza treść pracy, podzielona na części odpowiedniej wielkości
h) spis piśmiennictwa (do 100 pozycji)

Praca oryginalna (w języku polskim):
a) tytuł pracy w języku polskim i angielskim;
b) imię i nazwisko autora lub autorów;
c) przy nazwiskach autorów określenie wkładu zgodnie z listą (prace, które faktycznie były wykonywane w trakcie przygotowania artykułu):
A – projekt badań,
B – wykonanie badań,
C – analiza statystyczna,
D – interpretacja danych,
E – przygotowanie manuskryptu,
F – przegląd piśmiennictwa,
G – finansowanie badań;
d) nazwy instytucji, z których praca pochodzi, adres autora odpowiedzialnego za korespondencję powinien być dokładnym adresem pocztowym oraz zawierać adres e-mail;
e) streszczenie pracy (max. do 1800 znaków ze spacjami) w jęz. polskim do przetłumaczenia na jęz. angielski (lub opcjonalnie w języku polskim i angielskim) z podziałem na części: wstęp, materiały i metody, wyniki, dyskusja;
f) słowa kluczowe (min. 5 słów kluczowych);
g) spis skrótów i inne informacje (jeżeli zachodzi taka potrzeba);
h) zasadnicza treść pracy, podzielona na części: wstęp, materiały i metody, wyniki, dyskusja, podziękowania, spis piśmiennictwa.
– W tekście pracy należy zaznaczyć miejsca umieszczenia tabel i ilustracji.
– Tabele, ponumerowane liczbami arabskimi, zaopatrzone w tytuły należy wykonać w oddzielnych plikach.
– Rysunki, wykresy, fotografie (mogą być kolorowe) należy numerować jako ilustracje i dołączyć do pracy w oddzielnych plikach. Opis ilustracji należy wykonać w odrębnym pliku. – Jakość wykonania ilustracji powinna zapewnić czytelność po publikacji.
– Jeżeli materiał ilustracyjny jest przedrukowywany z innych prac należy uzyskać zgodę na przedruk danej redakcji i dostarczyć naszej redakcji.

6. Piśmiennictwo i Przypisy:

Piśmiennictwo

a) Na końcu pracy zamieszczamy – jeśli to konieczne – spis piśmiennictwa (Bibliografię) według następujących zasad: obowiązuje porządek alfabetyczny autorów; podajemy pełne nazwisko i imię autora (podawane są nazwiska wszystkich autorów, chyba, że ich liczba przekracza 15), tytuł pracy, nazwisko tłumacza (jeśli mamy do czynienia z przekładem), miejsce wydania, rok wydania publikacji, nazwę wydawnictwa. Tytuły książek i artykułów podajemy kursywą, tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych w cudzysłowach, normalną czcionką.

Odnośniki w tekście do spisu piśmiennictwa (jeśli to konieczne) zaznacza się liczbami porządkowymi ujętymi w nawiasy kwadratowe.

Przypisy

Przypisy umieszczamy po tekście właściwym artykułu (lub opcjonalnie na dole danej strony) stosując następujące zasady ich zapisu:

a) Tytuły czasopism należy podawać w cudzysłowie.
b) Tytuły książek i części prac, tzn. rozdziałów i artykułów, tytuły dzieł sztuki oraz zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski należy wyodrębnić kursywą.
c) Cytaty wyodrębniamy z tekstu głównego, zapisując je kursywą.
d) Konieczne wyróżnienia w tekście oznaczamy pogrubioną czcionką.
e) Przypisy powinny być sporządzane wg przykładu:

  • Imię Nazwisko, Tytuł (kursywą), Miejsce wydania, Rok wydania, Wydawca, s. xxx.
  • Imię Nazwisko (red.), Tytuł (kursywą), Miejsce wydania, Rok wydania, Wydawca, s. xxx.
  • Imię Nazwisko, Tytuł (kursywą), w: Imię Nazwisko, Tytuł (kursywą), Miejsce wydania, Rok wydania, Wydawca, s. xxx.
  • Imię Nazwisko, Tytuł (kursywą), w: „Tytuł czasopisma” (proste w cudzysłowie), nr lub data wydania, s. xxx.

·         Cytując treści internetowe stosujemy przypis wewnętrzny zawierający adres strony www oraz datę odczytu, np.www.muzealnictwo.com [dostęp: 06.12.2013].


7. Autorzy otrzymują korektę drukarską i obowiązani są ją odesłać w ciągu trzech dni od daty jej otrzymania.

8. Recenzowanie tekstów nadesłanych (procedura recenzji).

a) Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą na przez procedurę preselekcji, do recenzji zaś zostają skierowane artykuły wyłonione w toku procedury.
b) Każdy (wyłoniony w toku preselekcji) artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów; intencją Redakcji jest, by przynajmniej jeden z recenzentów wywodził się ze środowiska muzealnego.
c) Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji.
d) Po otrzymaniu recenzji sekretarz redakcji informuje Autorów o uwagach recenzentów oraz o ostatecznej decyzji co do publikacji (podejmowanej przez kolegium redakcyjne).
e) Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały zakwalifikowane do druku.
f) Redakcja umieszcza pełną listę recenzentów na stronie internetowej pisma.

9. Poprawki

W przypadku potrzeby dokonania poprawek tekst zostanie przesłany do autora, który zobowiązany jest nanieść poprawki w terminie wskazanym przez redakcję. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do tekstu drobnych poprawek i skrótów.

10. "ghostwriting" i "guest authorship"

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej w postaci plagiatów, praktyk „ghostwriting” oraz "guest authorship" będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji (źródło:
https://pbn.nauka.gov.pl/ ).Ostateczna decyzja co do publikacji materiałów niezamówionych należy do Kolegium Redakcyjnego "Muzealnictwa".

11. Adres redakcji:

Redakcja "Muzealnictwa"
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa
tel.: (+48 22) 256 96 35
e-mail:
muzealnictwo@nimoz.pl lub msoltysiak@nimoz.pl

Adres wydawcy:
Index Copernicus Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
tel./fax: (+48 22) 347 50 80
e-mail:
p.stypulkowski@indexcopernicus.com lub office@indexcopernicus.com

Wersja do druku