Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

NIMOZ-podsumowanie działalności w latach 2011-2016 oraz plany na lata 2017-2019 (założenia)

Podstawą prawną działalności NIMOZ jest Statut Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów nadany Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 czerwca 2016 roku („Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, poz.37). Zgodnie z §6 Statutu do zakresu działania Instytutu należy: upowszechnianie wiedzy o muzeach, muzealiach, zbiorach publicznych i obiektach zabytkowych; wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów; kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Realizując powyższe zadania Instytut, w szczególności:

1) przygotowuje dokumenty programowe w zakresie muzealnictwa, w tym dotyczące koncepcji zmian legislacyjnych;

2) prowadzi działalność na rzecz rozwoju muzeów i efektywnego wykorzystania ich potencjału;

3) gromadzi, przechowuje, opracowuje i udostępnia dane o muzeach w Polsce;

4) prowadzi badania naukowe i upowszechnia wyniki tych badań i studiów wynikających ze statutowej działalności;

5) monitoruje zmiany prawa w zakresie swojej działalności i przygotowuje opinie o wpływie tych zmian w kontekście działalności muzeów i ochrony zbiorów;

6) inicjuje, organizuje i prowadzi ogólnokrajowe programy z zakresu muzealnictwa – własne i współrealizowane z innymi podmiotami, w tym powierzone do realizacji przez Ministra, oraz pełni funkcję instytucji pośredniczącej we wdrażaniu programu Heritage Plus i projektu Joint Heritage European Programme 2 (JHEP2);

7) aktualizuje standardy digitalizacji zasobów muzealnych oraz nadzoruje pod względem merytorycznym proces digitalizacji w muzeach;

8) prowadzi Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”;

9) prowadzi działalność doradczą i konsultacyjną na rzecz muzeów;

10) prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową, we wszystkich zakresach działalności muzeów, w tym w zakresie zagadnień obejmujących ochronę zbiorów;

11) wspiera działalność edukacyjną muzeów, w tym upowszechnia najlepsze praktyki w zakresie edukacji prowadzonej przez muzea;

12) prowadzi działalność wydawniczą w postaci publikacji tradycyjnych, multimedialnych i internetowych, w zakresie swojej działalności;

13) wspomaga badania proweniencyjne; 14) opracowuje dla Ministra okresowe raporty o stanie muzeów i ochronie zbiorów publicznych w Polsce;

15) udziela konsultacji i wydaje opinie dotyczące ochrony zabytków, muzeów oraz bibliotek, których zbiory w całości albo części tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny;

16) dokumentuje dane o: stanie zabezpieczenia zbiorów publicznych, pożarach i przestępstwach, dotyczących zbiorów publicznych oraz ich przyczynach, zasadach, metodach, technikach i środkach technicznych, stosowanych do zabezpieczenia zbiorów, projektantach, producentach i instalatorach systemów zabezpieczających;

17) prowadzi Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;

18) prowadzi działania związane z restytucją zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym prowadzi obsługę Europejskiego Punktu Kontaktowego ds. Dóbr Kultury Nielegalnie Wywiezionych z terytorium Państwa Członkowskiego;

19) opracowuje taktyczno-kryminalistyczne zasady ochrony przed przestępczością zabytków, muzeów oraz bibliotek, których zbiory w całości albo części tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny;

20) popularyzuje historyczne, artystyczne i naukowe wartości muzealiów i zabytków, w szczególności zaginionych albo skradzionych; 21) uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji, których statutowa działalność odpowiada kierunkom działania Instytutu;

22) współpracuje z: krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, w tym w szczególności prowadzącymi studia w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków, administracją rządową i samorządową, organami ścigania i sprawiedliwości, Służbą Celną i Strażą Graniczną, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami;

23) prowadzi w zakresie powierzonym przez Ministra procedury związane z objęciem ochroną prawną rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

24) organizuje i prowadzi na zlecenie Ministra prace i procedury związane z zagadnieniami dotyczącymi muzeów, muzealiów i zbiorów publicznych.

NIMOZ-podsumowanie działalności w latach 2011-2016 oraz plany na lata 2017-2019 (założenia)Cały dokument udostępniony w zalączniku.

  1. 1.  NIMOZ-podsumowanie działalności w latach 2011-2016 i plany na lata 2017-2019 (założenia) pobierz
Wersja do druku